BHATI & COMPANY

BHATI & COMPANY
Sangidasji –Ki- Sarai, M.G. Hospital
Road, Jodhpur, (Raj) -342001
 Mr. Vijay Singh Bhati
 0291-2620815/0291-2641508,
 0291-2515353/9829027908
 bhatico1@gmail.com
 Manufacturer of 12 Bore Breach Loading Shot
Guns, Including SBBL Pump Action Guns &
12 Bore Shot Gun Cartridges
——————————————————————–

Jaipur Business